DZIĘCIOŁY, gm. Łosice

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Dzięciołach, gm. Łosice, woj. mazowieckie.

Zabytek archeologiczny podlegający ochronie prawnej określany lokalnie nazwą „Okop” lub „Dawne Okopy” jest jednym
z największych i najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych założeń obronnych wschodniej Polski. Gród położony jest wśród podmokłych łąk w centralnej części doliny rzeki Tocznej.

Współrzędne geograficzne: X – 494060.54; Y – 757375.24
Obszar AZP 56-83, nr stanowiska na obszarze AZP: 1
Gm. Łosice, pow. Łosice, woj. mazowieckie
Typ obiektu obronnego. Grodzisko nizinne, pierścieniowate, trójczłonowe.
Powierzchnia: około 8 ha.

Gród użytkowany był co najmniej od XII w. i pełnił ważne funkcje administracyjno-ekonomiczno-militarne. W XIII w. mógł być również ośrodkiem chrystianizacyjnym, co łączyć się mogło z istnieniem na jego terenie prawosławnej cerkwi. Jego pomyślny rozwój warunkowany był zapewne przebiegiem najważniejszego ówczesnego szlaku komunikacyjnego, łączącego gród książęcy w Drohiczynie z najważniejszymi ośrodkami ruskiego księstwa halicko-wołyńskiego. W ciągu XIV i XV w. funkcję lokalnego centrum osadniczego, wraz z prerogatywami administracyjnymi i kościelnymi (a być może także z nazwą), przejęła osada usytuowana w odległości 6 km od fortyfikacji, w widłach rzek: Tocznej i Pokiśnej. Dała ona początek miastu lokacyjnemu i współczesnym Łosicom. Przyczyny opuszczenia grodu nie są znane. Upatruje się ich np.: w zmianach klimatycznych, jakie nastąpiły w ciągu XIII stulecia i związanym z nimi podniesieniem się poziomu wód albo w najazdach jaćwieskich i litewskich, podczas których gród mógł zostać zniszczony.

System obronny grodu składał się z trzech linii wałów i fos: zewnętrznej – owalnej, wyznaczającej teren ufortyfikowanego podgrodzia o powierzchni całkowitej ok. 8,4 ha; centralnej – stanowiącej umocnienia właściwego grodu, wybudowane na planie koła o powierzchni ok. 2,3 ha; wewnętrznej – mającej postać niewielkiego, pierścieniowatego gródka usytuowanego w północno-wschodniej części majdanu grodu właściwego. Było to najpewniej miejsce najbardziej prestiżowe, w którym znajdowało się domostwo „pana grodowego”, wieża obronna albo świątynia.

Elementy umocnień obronnych i wewnętrznego planu grodziska:

1. fosa zewnętrzna; 2. obwodowy wał podgrodzia; 3. osada przygrodowa; 4. majdan podgrodzia; 5. fosa grodu właściwego;
6. przypuszczalna lokalizacja bramy grodu właściwego; 7. majdan grodu właściwego; 8. główny wał obwodowy grodu właściwego; 9. fosa gródka wewnętrznego; 10. wał gródka wewnętrznego; 11. majdan gródka wewnętrznego; 12. ślady meandrów i rozlewisk rzeki z okresu poprzedzającego meliorację.

 

Wzmianki o grodzisku w Dzięciołach pojawiły się w 1936 r. w regionalnej gazecie „Życie Podlasia”.
Zamieścił je tam Józef Mikulski (1888-1969) – pedagog, regionalista oraz miłośnik archeologii.

Odkrywca grodziska w Dzięciołach – regionalista Józef Mikulski
(medal Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego).

 

Zainteresowanie grodziskiem odrodziło się w latach 50. i 60. XX w.
W 1968 r. Irena Górska z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN przeprowadziła tu wykopaliska. Celem prac było określenie
chronologii założenia oraz ocena intensywności i sposobu jego użytkowania. Niewielkie wykopy nie dostarczyły jednak odpowiedniego zasobu informacji. Stwierdzono tylko, że obiekt użytkowany był w XII w.
W 2018 r. Katarzyna Skrzyńska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zorganizowała kolejne badania na terenie grodziska.
Tym razem skupiono się na zadokumentowaniu i inwentaryzacji struktur obronnych i zebrano z powierzchni fragmenty zabytkowych naczyń.

 

Trójwymiarowa wizualizacja krajobrazu okolic oraz samego grodu opracowana została na podstawie chmury punktów pochodzących z lotniczego systemu skanowania laserowego ALS (ang. Airborne Laser Scanning). Związana z nim metoda LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) polega na precyzyjnie zlokalizowanym, fizycznym pomiarze laserowym i umożliwia wykonanie cyfrowego odwzorowania skanowanego obszaru. Prezentowany tutaj numeryczny model terenu uczytelnia kontekst krajobrazowy z wyraźnie zarysowaną lokalizacją koryta dawnej rzeki Tocznej widocznego w sąsiedztwie grodziska. System obronny założenia jest wyraźnie czytelny na wizualizacjach. Prospekcja geofizyczna metodą magnetyczną wykonywana jest w celu wydzielenia anomalii, których źródłem może być obecność niewidocznych na powierzchni obiektów archeologicznych takich jak np.: spalone konstrukcje drewniane, piece, paleniska, przedmioty żelazne, konstrukcje kamienne, ale również wypełniska rowów i wkopów.

Wyniki badań nieinwazyjnych wykazały, że centralna fortyfikacja nie została spalona. Świadczy to o tym, że porzucenie jej nie było następstwem pożaru, związanego np. z oblężeniem. Ustalenia te pasują do hipotezy zakładającej, że porzucenie umocnień było efektem realizacji ugody, jaką ówczesny władca tych ziem – książę Daniel Halicki zawarł z Tatarami. Zobowiązał się w niej do zaprzestania walki i opuszczenia wszystkich grodów w swoim państwie.

W 2018 roku na grodzisku zrealizowano badania nieinwazyjne w celu inwentaryzacji i weryfikacji tego unikatowego stanowiska archeologicznego. Zdjęcia z powietrza zdalnie sterowanym wielowirnikowcem z zamontowanym aparatem fotograficznym posłużyły do wykonania: Numerycznego Modelu Pokrycia Powierzchni Terenu oraz ortofotomapy, na której można zaobserwować m.in. dawny przebieg rzeki Tocznej na odcinku ujścia Kałuży. Na modelu powierzchni widoczne są pozostałości wałów grodu i udokumentowany jest stan jego zachowania. Analiza wyróżników wegetacyjnych czy glebowych pozwala na wytypowanie miejsc występowania obiektów archeologicznych.

Opracowanie fotogrametryczne—numeryczny model terenu.

 

Dzięcioły. Widok grodziska od strony zachodniej.

 

 

 

 

 

 

QR CODE Generator online

 

Dodaj komentarz